Historia

Historia powstania Koła Łowieckiego nr 49 „ HUBERT” w Drużbicach

Korzenie naszego koła sięgają roku 1956, kiedy to kilku kolegów zarejestrowało Koło Łowieckie nr 20 w Łodzi, dzierżawiące dwa obwody łowieckie: nr 58 „Świerczów” o powierzchni 6800ha oraz obwód nr 30 „Chynów” o powierzchni 5100ha. Jednym z jego pierwszych członków był kol. Bajer Franciszek zaś funkcję Prezesów i Łowczych pełnili kolejno koledzy : Garczyński Kazimierz, Ratajski, Łuszkiewicz Marian, Myszkorowski, Sadzisz Jan, Skowroński Alojzy, Pewca Jan, Długosz Tadeusz, Berner Henryk, Stasiak Józef, Mikła Jerzy, Łacwik Bonifacy, Szczepanik Wacław.

W tamtym okresie na terenie obwodu nr 58 „Świerczów” występowała zarówno zwierzyna gruba, zwłaszcza jelenie, dziki oraz sarny, jak i drobna, w szczególności lisy, zające, kuropatwy, bażanty, kaczki. Natomiast w obwodzie nr 30 występowała przede wszystkim zwierzyna drobna. W roku 1984 Koło łowieckie nr 20 w Łodzi przyjęło nazwę „Rogacz”. W ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej pod koniec lat 70-tych prowadziliśmy odłowy żywych zajęcy na oraz organizowaliśmy polowania dewizowe na rogacze. W roku 1987 myśliwy z Belgii pozyskał w okolicach Widawy samca sarny o rekordowej wadze parostków 648 gr. netto. Zarówno odłowy żywych zajęcy, jak i polowania dewizowe stanowiły poważny zastrzyk finansowy do kasy koła. Liczba członków koła wzrosła do 41 osób.

W dniu 20/10/1991r odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego nr 20 „Rogacz” w Łodzi w sprawie podziału koła. W zebraniu wzięło udział 36 członków koła oraz jeden stażysta. Przy 33 głosach za, 2 przeciw i 1 wstrzymującym się podjęto wówczas uchwałę o podziale koła. W uchwale określono, że 23 członków i 3 stażystów gospodarować będzie na terenie obwodu nr 58 „Świerczów”, zaś 18 członków i 2 stażystów przejmie obwód nr 30 „Chynów”.Tego samego dnia, pod przewodnictwem kol. Stefańczyka i z udziałem 16 członków nowego koła odbyło się pierwsze Zebranie Założycielskie nowo powstałego koła na terenie obwodu nr 30 „Chynów”. Sekretarzem zebrania wybrano kol. Wojciecha Gębarowskiego. Uczestnicy wybrali w głosowaniu tajnym pierwszy skład Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej. Skład Zarządu przedstawiał się następująco: Prezes Koła – kol. Stanisław Kosmowski , Łowczy Koła – kol. Czesław Kardas, Sekretarz Koła – kol. Paweł Kleczyk, Skarbnik Koła – kol. Bronisław Urbankowski. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: kol. Ryszard Trzeciński, kol. Wojciech Gębarowski i kol. Zenon Stefańczyk. Nowe koło przyjęło nazwę „ HUBERT” i zostało zarejestrowane z Zarządzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. pod nr.49.

Wskutek reorganizacji i zmiany granic obwodów, powierzchnia obwodu nr 30 dzierżawionego przez nasze koło zmieniła się i obecnie wynosi 6676ha. Granice terenu wyznaczają drogi przechodzące przez miejscowości:

– od strony wschodniej Kaziemierzów – Drużbice – Podstoła,
– od północy Podstoła -Mąka – Kuźnica – Karczmy,
– od zachodu Zabłoty – Bocianicha – Kociszew – Grabostów
– od południa – Katarzynka – Stoki – Grabostów

Naszymi sąsiadami „zza miedzy” są koła łowieckie od wschodu K.Ł. „Grabica” w Grabicy, od północy K.Ł. „Łoś” w Łodzi, od zachodu K.Ł. „Matecznik” z Zelowa i K.Ł. „Orlik”z Łasku, od południa OHZ Rydzyny

Przez teren naszego obwodu przepływa rzeka Grabia, która zaliczana jest do najczystszych rzek w Polsce.

U progu lat 90-tych w dzierżawionym przez nas obwodzie występowała przede wszystkim zwierzyny drobna, w szczególności zające, kuropatwy i bażantów. Obecność dzików była sporadyczna. Obserwowany od połowy lat 90 w całej Polsce kryzys zwierzyny drobnej dotknął także nasz teren. W zaistniałej sytuacji, od 1996r zaniechaliśmy więc polowań na kuropatwy a od 2001r zaprzestaliśmy odstrzału na zajęcy. Nie przerwaliśmy jednak działań zmierzających do stworzenia zwierzynie drobnej sprzyjających warunków bytowania. Koło prowadzi systematyczny i intensywny odstrzał szkodników o czym może świadczyć rokroczny odstrzał około 100 szt. lisów.

Przeprowadziliśmy również introdukcję zajęcy, kuropatw a w ostatnich latach także bażantów. Działania te przynoszą skutek zwłaszcza w odniesieniu do zajęcy, których na terenie zagospodarowanego przez nas obwodu widujemy coraz części. W roku 2004r przy aktywnej pomocy ZO W Piotrkowie Trybunalskim zasiedliliśmy łowisko kuropatwą i zającami w liczbie odpowiednio 50 i 20 szt. Ponad to koło prowadzi introdukcję bażantów, w ramach której ubiegłym roku wysiedliliśmy do łowiska w łowisko 93 sztuki tych ptaków. Dbałość o zwierzynę i środowisko to nasze naczelne zadanie, którego efektem jest zauważalny przyrost liczebny zwierzyny płowej i czarnej.

Wskutek prowadzonych przez ostatnie lata zabiegów hodowlanych plan roczny pozyskania dzika wzrósł z kilku sztuk pod koniec lat 90 do 35 sztuk w sezonie bieżącym. Każdego roku koło organizuje polowania na rogacze dla myśliwych zagranicznych. Profesjonalna obsługa i bogactwo zwierzyny sprawiają, że goście są zadowoleni i w pełni usatysfakcjonowani pozyskaną zwierzyną. W 2002r myśliwy z Hiszpanii pozyskał rogacza którego parostki ważyły 590gr. netto. Na terenie obwodu coraz częściej obserwujemy jelenie, które w sezonie 2010-2011 oraz 2011-2012 odbyły w naszych lasach rykowisko
Członkowie koła od 2004r aktywnie uczestniczą w edukacji młodzieży ze szkoły podstawowej w Drużbicach propagując właściwy stosunek do przyrody zwierząt.

Młodzież ze szkoły co roku bierze udział w akcji „Zimowej pomocy zwierzynie”, gromadząc karmę dla zwierzyny, którą wraz z Kolegami myśliwymi wywozi w łowisko pod paśniki i na pasy zaporowe. Na zakończenie każdego sezonu koło organizuje dla młodzieży ze szkoły ognisko z poczęstunkiem a dla najaktywniejszych uczniów biorących udział w tej akcji funduje nagrody.

W naszym obwodzie zwierzyna jest aktywnie dokarmiana od jesieni do wiosny, jednak tylko w takim zakresie, który pozwala aby nie zatraciła naturalnego instynktu poszukiwania i zdobywania pożywienia. Obecnie koło liczy sobie 30 członków macierzystych i 4 członków nie macierzystych i 1 stażysta. Myśliwi każdego roku wykonują prace naprawcze i budowlane przy urządzeniach łowiecko-hodowlanych. Obecnie w łowisku posiadamy 8 dużych paśników-magazynów, 6 paśników dla saren , około 40 podsypów dla bażantów, 21 ambon, 5 zasiadek, 3 pasy zaporowe. Corocznie organizowane są obowiązkowe szkolenia z bezpieczeństwa na polowaniu oraz treningi strzeleckie. Obecnie koło buduje stanicę myśliwską w postaci zadaszonej wiaty ze stołami biesiadnymi, która będzie miejscem większości imprez integracyjnych w kole członków i sympatyków łowiectwa.